Procesné mapovanie

Štruktúrovaný prehľad hierarchie procesov a aktivít ako základný pilier na dosiahnutie procesnej dokonalosti organizácie.

Vytvoríme štruktúrovaný prehľad zákazníckych aj podporných procesov do formy tzv. Procesného Modelu organizácie. Zmapujeme procesy do niekoľkých úrovní detailu, vrátane popisu základných požiadaviek a procesných metrík.

Na spoločných workshopoch najskôr s klientom vytvoríme štruktúrovaný prehľad všetkých procesov, tzv. Procesný Model. Vyberieme pilotnú sadu procesov a následne ich rozvedieme do niekoľkých úrovní detailu v podobe kariet procesov (nástroj SIPOC) alebo detailnejšej úrovne zobrazujúcej jednotlivé aktivity (procesné mapy). 

Procesné mapy kreslíme do štandardizovanej podoby a navyše pridávame informácie o zákazníckych požiadavkách a kľúčových procesných metrikách. Zároveň prenášame know-how ku klientovi v podobe zaškolenia procesných špecialistov, ktorí v našej práci pokračujú.

Prínosy:

  • Štruktúrovaný prehľad o procesoch a ich väzbách
  • Jednoduchá vizualizácia toku informácií a činností
  • Prehľad merateľných indikátorov a vlastníctva
  • Komunikačný nástroj medzi zamestnancami a oddeleniami
  • Podklad pre riešenie sporných otázok

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.