ÚvodProcesný audit, Produktivita, Process Excellence → Process Excellence Program

Process Excellence Program

Pomocou programu Process Excellence Vám pomôžeme stať sa procesne riadenou firmou zameranou na kvalitu a produktivitu.

Program Process Excellence sa zameriava na procesy a ich efektivitu v rámci organizácie. Program kombinuje moduly procesného riadenia, optimalizácie procesov, ale aj školení a koučingy pre projektových lídrov. Učíme zamestnancov s procesmi systematicky pracovať a meniť kultúru firmy. Program sa skladá z 6 samostatných modulov, kedy individuálne s každým klientom vyberáme moduly, ktoré sú pre neho prínosné. Vychádzame z prvotného auditu organizácie a realizáciu zmeny v organizácii spravíme spoločne počas 3-6 mesiacov.

Program sa nezameriava iba na doručenie jednotlivých projektov, ale na zmenu kultúry a cieľom je vytvoriť procesnú organizáciu so zameraním na kvalitu pre zákazníka, procesnú produktivitu, ale aj motiváciu zamestnancov. Vychádza z kombinácie prístupov Lean Six Sigma, Riadenia zmien a vedenia ľudí, kedy používame "mäkké" a "tvrdé" techniky na doručenie rýchleho výsledku.

Voliteľné moduly programu:

Modul 1 - Audit organizácie

Každý z našich klientov je pre nás jedinečný pre svoju kultúru, stratégiu a ciele. Vnímame túto jedinečnosť ako vstupnú pozíciu pre zhodnotenie procesnej vyspelosti organizácie, identifikáciu slabých a silných stránok a príležitostí. Spoločnou prácou navrhneme vyhovujúcu stratégiu, ciele a plán programu na dosiahnutie procesnej dokonalosti. 

Modul 2 - Procesné mapovanie a Procesný model

Prostredníctvom vytvorenia tzv. Procesného modelu a mapovaním do detailnejšej úrovne (karty procesov, procesné mapy) zostavíme štruktúrovaný prehľad procesov a ich vzájomných väzieb. V kombinácii s modulom Procesný Audit tento výstup slúži ako efektívny nástroj pre hľadanie príležitostí a výber vhodných procesov na zlepšenie.

Modul 3 - Procesný audit

Pre vybrané procesy vykonáme diagnostiku v podobe procesnej analýzy so zameraním odhaliť plytvanie a nekvalitu ako potenciál pre zlepšovanie. Tieto oblasti priorizujeme a vytvoríme zoznam vhodných projektov, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu služieb pre zákazníka, znížiť náklady a zrýchliť celý proces.

Modul 4 - KAIZEN Procesné workshopy

Pre zaistenie rýchleho doručenia procesných zlepšení spravíme sériu rýchlych projektov, tzv. KAIZEN workshopov. Účastníci workshopov používajú jednoduché nástroje, ktoré im umožnia rýchlo nájsť riešenie. Podľa potrieb klienta môžeme viesť projekty priamo alebo pracovať po boku zlepšovacích tímov a podporovať ich.

Modul 5 - Školenie a koučing

Ako podporu neustáleho procesného zlepšovania ponúkame niekoľko kurzov a školení Lean Six Sigma, vrátane certifikácie, s cieľom osvojiť si teoretické nástroje. Každý kurz je vyučovaný skúsenými lektormi s praktickými skúsenosťami, čo zaistí použitie nástrojov v reálnom prostredí. Po školení a v priebehu projektovej práce postupne prechádzame na koučing projektových lídrov, tým garantujeme prenos nášho know-how do organizácie.

Modul 6 - Procesná organizácia

Pre dlhodobo udržateľné výsledky je potrebné zaviesť procesne orientovanú organizáciu. Zostavíme na mieru plán zavedenia procesného zlepšovania (BPI) a model Procesného riadenia (BPM) s cieľom vybudovať nástroje pre dlhodobo procesné riadenie pre manažment aj operatívnu úroveň.

Výhody programu:

 • Modulárnosť - možnosť zvoliť si vybrané moduly podľa potrieb organizácie
 • Realizácia zmeny v organizácii počas 3-6 mesiacov s merateľným prínosom
 • Kombinácia „mäkkých“ a „tvrdých“ techník a nástrojov na doručenie dlhodobého výsledku
 • Zmeny nielen realizujeme, ale naučíme Vás ich robiť, t.j. prevádzame know-how od našich konzultantov ku klientovi
 • Kombinácia projektov (Kaizen workshopov), koučingu, školenia a strategickej projektovej činnosti

Prínosy programu:

 • Dlhodobý prístup, ako zvyšovať kvalitu a znižovať náklady
 • Vyškolení projektoví lídri, ktorí dokážu riadiť zlepšovacie projekty
 • Pozitívna zmena procesnej kultúry organizácie
 • Rýchly finančný prínos celého programu cez doručené projekty

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.