Vedenie spustilo proces proaktívneho organizačného rozvoja ako druh kondičného tréningu. Na workshopoch pre zamestnancov sa zisťovali podnety od zákazníkov a skúmali sa oblasti interného rozvoja. Všetci vrcholoví manažéri spoločne zhodnotili súčasný stav spoločnosti s jej silnými a slabými stránkami a predstavenstvo a vrcholoví manažéri vytvorili atraktívny obraz budúcnosti. Následne niekoľko realizačných tímov sústavne pracovalo na rozvoji tém, ako je zlepšenie podnikových procesov, návrh systému riadenia inovácií a nové pravidlá projektovo orientovanej spolupráce. Príklad tejto spoločnosti jasne ukazuje, že podnikateľský duch, kultúra oceňovania a profesionálne organizačné usporiadanie nie sú protichodné, ale potrebné prvky na posilnenie dlhodobého vedúceho postavenia na trhu.

V nadväznosti na tieto činnosti sa začali ďalšie vývojové procesy s cieľom upevniť vedúce postavenie na trhu. Organizácia IT sa ďalej profesionalizovala pomocou metódy SCRUM a podnikli sa významné kroky k väčšej spolupráci so sesterskou spoločnosťou OeKBV, a to organizačne aj kultúrne.