Ako inovovať, navrhovať trh, produkty a procesy pre dosiahnutie cieľových tržieb a nákladov.


Product Innovation Academy poskytuje nové poznatky, nové súvislosti a praktické inžinierske, projektové a manažérske nástroje a metódy využiteľné v praxi.

Každý modul obsahuje koncentrované know how, ucelenú prípadovú štúdiu, hostí, diskusiu s lídrami, manažérmi R&D zo špičkových firiem. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Naučíte sa

  • Objaviť tržby na trhu: Ako využiť pochopenie trhu a analýzu údajov na objavovanie nových príležitostí, vytváranie trhových inovácií, navrhovanie trhovej stratégie a prepojenie s produktovou stratégiou.
  • Inovovať hodnotovú ponuku pre zákazníkov: ako hodnotiť a interpretovať existujúcu hodnotovú ponuku firmy a konkurentov pre účely inovácie; ako generovať a navrhovať inovácie hodnotovej ponuky; premostenie na konštrukciu a procesy.
  • Zhmotniť hodnotovú ponuku do konštrukcie a procesov: ako navrhovať produkty a súvisiace procesy, aby boli inovácie ziskové?

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 3 dni online školenia.
  • Online vstupy hostí – lídrov z českých firiem.
  • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
  • Pre každý modul naše prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
MODULY
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
HOSŤ
1. Trhové inovácie
Colt CZ
Eva Strakošová
2. Produktové inovácie
ACO Industries
Ján Grznár

 

Dostupné termíny

Pre podrobné informácie o programe a hosťoch Product Innovation academy nahliadnite do produktového listu:

Dostupné termíny