„Postupne odhaľujte svoju cestu vpred smerom k plneniu náročných úloh!“


Školenie Kata koučing / PDSA sa zameriava na vedúcich zamestnancov a rozvoj ich schopnosti zlepšovať procesy a učiť vedecký prístup riešenia problémov svojich podriadených vedúcich zamestnancov. Cieľom je naučiť premyslený, efektívny a zdieľaný spôsob práce v celej organizácii.

Vedúci zamestnanci sú starostlivo pripravení na svoje úlohy v učiacej sa organizácii, aby boli vnútorne motivovaní plniť výzvy, ktoré im každodenná práca prináša. Učí sa, ako správne zadávať náročné úlohy, spolupracovať a učiť svojich zamestnancov vo vedúcich pozíciách systematickému vedeckému prístupu.

Zavedením každodennej rutiny koučovacích stretnutí vedúcich zamestnancov priamo na pracovisku, vedie Kata koučing k rozvoju žiaducich vzorcov správania, myslenia a k vnútornej motivácii každým dňom byť lepší. Precvičovanie požadovaného správania musí byť súčasťou bežnej každodennej práce. Zlepšovacia kata umožňuje nielen plniť požadované ciele, ale aj rozvoj ľudí pri práci na nich a neustále zlepšovanie procesov.

Zlepšovacia kata – vedecký prístup k zlepšovaniu procesov

Pre zavedenie kultúry systematického zlepšovania procesu priamo vo Vašej organizácii ponúkame tiež komplexný program Kata koučing/PDSA.

Typické situácie, v ktorých školenie využijete

  • Chcete vybudovať „učiacu sa“ organizáciu a motivovať svojich zamestnancov k aktívnemu prístupu pri riešení problémov.
  • Potrebujete rozvíjať manažérske schopnosti vlastníkov procesov najmä ich schopnosť systematicky zlepšovať svoje procesy a vytvárať prostredie pre plnenie náročných úloh.
  • Máte problematické procesy, ktoré sa nedarí dlhodobo zlepšiť a akčné plány nezaberajú.

Naučíte sa

  • Používať vedecký prístup Zlepšovacej katy a Kata koučingu pri zlepšovaní procesu.
  • Správne definovať smer zlepšovania alebo náročnú úlohu pre zabezpečenie plnenia vízie a stratégie spoločnosti.
  • Analyzovať a porozumieť súčasnému stavu procesu a následne definovať budúci cieľový stav na ceste k splneniu náročnej úlohy.
  • Definovať prekážky, ktoré treba prekonať, aby sa dosiahol cieľový stav.
  • Postupne odhaľovať cestu k dosiahnutiu cieľového stavu pomocou experimentov a PDSA (Plan-Do-Study-Adjust) cyklu procesu učenia sa.

Dostupné termíny