Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.


Dvojdňové školenie procesného riadenia (Business Process Management) naučí účastníkov princípy zavádzania procesného riadenia tak, aby bolo efektívne a udržateľné s cieľom zvýšenia výkonnosti podnikových procesov a zvýšenia kvality smerom k zákazníkovi.

Školenie poskytuje ucelený pohľad na program zavádzania procesného riadenia do organizácie na akejkoľvek úrovni. Účastník školenia si prejde tromi fázami a jedenástimi krokmi programu zavedenia procesného riadenia so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Prípadové štúdie a praktické cvičenia zaručia pochopenie jednotlivých nástrojov a ich následné využitie.

Školenie Vám pomôže nájsť odpovede na tieto časté otázky

 • Prečo by som mal uvažovať o procesnom riadení?
 • Z môjho okolia poznám neúspešné pokusy o zavedenie procesného riadenia. Ako to teda robiť správne?
 • Nemám sa obávať prílišnej byrokracie?

Typické situácie, pri ktorých školenie využijete

 • Máte nastavené strategické ciele, ale potrebujete ich prepojiť s cieľmi jednotlivých procesov a zamestnancov vo všetkých úrovniach organizácie.
 • Potrebujete zvýšiť výkonnosť podnikových procesov, ale neviete, kde začať.
 • Máte nastavených mnoho procesných meraní, ale napriek tomu neplníte ciele.
 • Chcete zlepšovať procesy, ale neviete, ktoré sú tie najvhodnejšie.
 • Procesy sú riadené funkčne (prostredníctvom oddelení) a vznikajú „čierne diery“ bez jasne definovaných zodpovedností.
 • Zamestnanci nevnímajú väzbu medzi osobnými cieľmi a cieľmi celej organizácie.
 • Vaša firma už používa niektoré nástroje procesného riadenia, ale vy potrebujete vytvoriť fungujúci systém procesného riadenia.

Naučíte sa

 • Aplikovať princípy zavádzania procesného riadenia – stratégia a taktika
 • Tvoriť procesný model vrátane jeho úrovní a parametrov
 • Definovať požiadavky na proces a využívať základné aj pokročilé nástroje, ako sú Balanced Scorecard, Quality Function Deployment
 • Špecifikovať Key Performance Indicators (KPI) pre rôzne úrovne organizácie
 • Nastaviť kontroly procesu, zhodnotiť ich účinnosť a efektivitu
 • Merať kvalitu a výkonnosť procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazatele

Dostupné termíny