Lean Six Sigma musí byť podporovaná vedením spoločnosti – championmi.


Školenie Lean Six Sigma Champion sa zameriava na výkonných manažérov, ktorí podporujú projekty zlepšovania procesov a riadia celý program. Cieľom kurzu je predstaviť základy metodológie Lean a Six Sigma, rôzne nástroje a techniky a v neposlednom rade vysvetliť úlohu a zodpovednosť championa v rámci celého programu.

Manažéri, ktorí sa zúčastnia školenia, sú dôkladne pripravení na svoje nové úlohy sponzorov projektov (tzv. championi) a na pravidelnú spoluprácu s projektovými manažérmi (Green Belt alebo Black Belt).

Súčasťou jednodňového školenia je praktický workshop na identifikáciu vhodných príležitostí a ich prioritizáciu. Celkovo je cieľom vytvoriť silnú firemnú infraštruktúru a kultúru, ktorá zapojí manažment do pravidelného zlepšovania procesov v spoločnosti.

Typické situácie, v ktorých využijete školenie Lean Six Sigma Champion

  • Plánujete spustiť program Lean Six Sigma a potrebujete zvýšiť povedomie a podporu stredného a vyššieho manažmentu.
  • Je ťažké identifikovať vhodné príležitosti pre projekty Lean Six Sigma.
  • Je potrebné objasniť úlohy sponzorov jednotlivých projektov.
  • Úroveň pochopenia účelu Lean Six Sigma je vo vyššom manažmente rôzna.

Naučíte sa

  • Rozumieť filozofii Lean Six Sigma (princípy zlepšovania procesov a pochopenie cyklu DMAIC).
  • Identifikovať príležitosti v procesoch.
  • Ako riadiť projekty Lean Six Sigma z pozície championa projektu
  • Nájsť najlepšie spôsoby implementácie Lean Six Sigma do každodennej prevádzky (vytvoriť infraštruktúru).
  • Realizovať efektívnu a správnu komunikáciu metodiky Lean Six Sigma.