Generovanie nápadov nie je triviálne

Časom si produktový tím vybudoval rozsiahle odborné znalosti, pozná všetky detaily a verí, že už vynašiel všetko, čo sa dá vymyslieť. V takýchto situáciách je šanca, že z kreatívneho workshopu vzídu nové, nezvyčajné a atraktívne nápady, spočiatku malá.

V tejto východiskovej situácii spoločnosť Philips Consumer Lifestyle Klagenfurt navrhla prístup, ktorý umožnil v krátkom čase vyvinúť mnoho vysokokvalitných inovatívnych konceptov. Ústredným bodom pri tvorbe nápadov v tomto inovačnom projekte bola séria dôkladne pripravených, starostlivo navrhnutých a zorganizovaných workshopov.

Inside-out a outside-in

Bolo jasné, že podnet pre tento projekt musí prísť zvonka – kľúčovým slovom je „otvorená inovácia“. Jednoduché zhromažďovanie nespočetných nápadov, ktoré vznikajú mimo spoločnosti, však nikdy nie je efektívne a často sa míňa svojmu cieľu. Prvým krokom bolo preto pochopenie produktu a jeho použitia: aké sú v súčasnosti konkrétne potreby a problémové oblasti? Zákaznícke testovacie centrum Philips Consumer Lifestyle v Klagenfurte bolo na tento prieskum dokonale vhodné.  S používateľmi sa tu nielen vedú rozhovory, ale pozoruje a analyzuje sa aj ich správanie pri používaní výrobku. Často sa tak dajú vysledovať problémy alebo kompromisy vo výrobkoch, ktoré už boli prijaté, a preto sa o nich už neinformuje. Výsledky sú prezentované v „Experience Flow“. Tento súbor zozbieraných problémov, konfliktov a potrieb z pohľadu zákazníka bol základom pre ďalší postup. Pre náš prístup k otvoreným inováciám boli definície problémov ďalej spresnené a príležitostne preformulované. Praktický model na to poskytuje TRIZ – Teória inovatívneho riešenia problémov. V tomto prístupe sa problémy vždy formulujú ako protiklady, aby sa pre nich mohlo vytvoriť ideálne riešenie. TRIZ je teda nástroj na transformáciu problému zákazníka do formulácie technického problému. Takto pripravení externí a interní experti boli pozvaní na otvorené inovačné workshopy. Odborníci z rôznych odborov, ako je biológia, fyzika, optoelektronika atď., ktorí sa s týmto problémom predtým nestretli, pôsobili ako profesionálni inovátori.

Objavujú sa nezvyčajné riešenia

Po úvode do témy boli účastníci najprv požiadaní, aby prispeli svojimi vlastnými prvotnými nápadmi. Malé skupiny v rôznych zloženiach sa snažili vytvoriť konkrétne a zrozumiteľné prístupy k riešeniu presne formulovaných zložitých problémov. Tieto aktivity prebiehali pod časovým tlakom, v súťaživej atmosfére a s neustále upravovaným tempom, aby sa udržalo vysoké nadšenie účastníkov. Energia, ktorú vytvárali tvorivé mysle, bola priam hmatateľná. Vypracované nápady a prístupy k riešeniu boli priebežne predkladané na posúdenie interným inžinierom a zástupcom zákazníkov. Vybrali sa nápady, ktoré sa dali dobre kombinovať a ktoré sa zdali byť pre zákazníka atraktívne.

Konsolidácia konceptov

Zostavené kombinácie nápadov boli teraz opäť predložené účastníkom workshopu na ďalšie rozpracovanie. Na záver workshopu boli predstavené všetky vypracované koncepty riešení. Týmto bola úloha pre účastníkov workshopu splnená. Vypracované koncepty boli ďalej rozvíjané a zdokonaľované internými odborníkmi s cieľom predstaviť ich väčšej skupine zákazníkov na vybraných cieľových trhoch.

Výsledok

Po štyroch mesiacoch a troch otvorených inovačných workshopoch bolo predstavených niekoľko konceptov produktov. Z nich bolo možné odvodiť plán vývoja produktov na nasledujúcich päť až sedem rokov. Z celého súboru vytvorených nápadov bolo nakoniec vypracovaných viac ako desať návrhov, ktoré sa nakoniec premenia na patenty. Je pozoruhodné, že táto kategória výrobkov bola na začiatku inovačného projektu považovaná za pomerne vyspelú a mnohí sa domnievali, že ďalší významný vývoj je nepravdepodobný. Ukázalo sa, že sa mýlili, pretože so správnymi metódami je inovácia vždy možná.