Change Management – riadenie zmien je stále žiadanejšia téma. Firmy si uvedomujú, že na úspešnú implementáciu zmien a skutočnú zmenu správania a konania svojich zamestnancov len s metódami projektového riadenia, či procesného zlepšenia nevystačia.

Na implementáciu svojich strategických cieľov a transformáciu spoločnosti potrebujú systematické nástroje a techniky, ktoré krok za krokom povedú ľudí, docielia hladký priebeh zmien a čo najrýchlejšiu adaptáciu zamestnancov na nové podmienky.

Kto naozaj vedie zmeny

V mnohých firmách sa nenaplnili očakávania ohľadom riadenia zmien vkladané do vzdelávania ani v oblasti Leadershipu. Hoci Change Leadership je dôležitým pilierom organizačných transformácií, firmám chýbajú predovšetkým posily pri riadení zmien v prvej línii. Túto funkciu často zastávajú práve projektoví manažéri, či strední riadiaci pracovníci, ktorí priamo riadia implementácie zmien, či už ide o nový firemný software, novú službu zákazníkom alebo organizačné zmeny.

Školenie Riadenie zmien – Change Management reaguje práve na túto potrebu. Je to rámec nástrojov, metód a techník, ktoré v súlade s projektovým plánom krok za krokom, fáza po fáze pomáha adresovať rezistenciu a odpor k zmenám. Prostredníctvom praktických cvičení na reálnych príkladoch zmien si účastníci majú možnosť precvičiť, ako riešiť rôzne náročné situácie, konflikty, odmietanie, apatiu, nedostatočnú spoluprácu.

Je komunikácia všeliek?

Často sa ako hlavný nástroj riadenia zmien uvádza komunikácia – vytvorenie komunikačného plánu. Bohužiaľ sa to vo veľa prípadoch redukuje len na úvodné informovanie zamestnancov o pripravovaných zmenách. Nástrojov na riadenie zmien je oveľa viac a na našich školeniach sa snažíme naučiť účastníkov používať celú rad z nich, či už je to práca so sponzorom zmien, hľadanie širšej aliancie vo firme alebo tréningové aktivity.

Rezistencia k zmenám

Azda najžiadanejšou témou je rezistencia – odpor k zmenám. Preto sme sa rozhodli pripraviť popri našom dvojdennom školení aj sériu večerných lekcií na tému riadenia zmien – Change Management Express. Najbližšia lekcia bude zameraná na zaistenie podpory k zmenám a na prácu s rezistenciou.

Ste pripravení na zmeny?

Každá spoločnosť je rôzne pripravená na zmeny, kultúra v spoločnosti, nepísané normy správania, konkurenčné prostredie, úspešnosť minulých zmien a mnoho iných faktorov ovplyvňuje angažovanosť zamestnancov pri podpore zmien.

Ako je na tom Vaša spoločnosť? Je pripravená na zmeny? Tu je zopár otázok, skúste si odpovedať na nich a trošku vám to napovie aká je adaptabilita na zmeny vo vašej firme. Ak súhlasíte s viac ako polovicou tvrdení, tak ste na tom veľmi dobre a riadenie zmien u vás je pravdepodobne robené efektívne.

  1. Zmeny sú časté, všetko (procesy, nástroje, zákazníci, produkty) sa mení pravidelne a často. Zmena je pre nás každodenná záležitosť.
  2. Sme otvorení k zmenám, vítame nové nápady a zmeny, rýchlo si ich prisvojíme.
  3. Vizia zmeny je jasná pre všetkých zamestnancov a je zjednotená cieľmi jednotlivcov.
  4. V minulosti boli zmeny úspešné a riadené efektívne, prebehli hladko.
  5. Potreba zmeny je vnímaná silne, sú tu presvedčivé dôvody na zmenu, zamestnanci sú nespokojní s existujúcim stavu a zmenu vítajú.
  6. Zamestnanci sú povzbudzovaní a odmeňovaní za nové nápady a nebojácnosť ísť do rizika.
  7. droje (ľudia a peniaze) sú dostupné v primeranom a potrebnom množstve na implementáciu zmien.

Autor: Diana Rusnáková, ICG