Pre mnohé firmy, hlavne v oblasti bankovníctva a finančníctva, je to už bežná záležitosť, pre iné je to stále veľká neznáma. Rozhodujú sa, či sa s tým zapodievať, či je to pre nich vôbec možné a tápajú kde vôbec začať.

Automatizácia a robotizácia procesov je nezastaviteľný technologický fenomén, má mnohé výhody aj mimo znižovania nákladov, no takisto svoje riziká a medzery.

Priblížim tu niektoré, s ktorými sa často stretávam vo svojej praxi.

  1. Nesprávne očakávania a nevhodný výber procesu na robotizáciu
  2. Nesprávne stanovenie stratégie a cieľov
  3. Opomenutie nákladov na údržbu a prevádzku

 

Očakávania verzus skutočnosť

RPA je konfigurovateľný softvérový nástroj, ktorý využíva  definované pravidlá a postupnosť krokov na automatické dokončenie procesov v rôznych aplikáciách. Samotný robotický softvér nedokáže samostatne myslieť, spraví len presne to, čo sa mu povie, čo sa naprogramuje. Technológie sa vyvíjajú síce rýchlo a sú dostupné rôzne kombinácie nástrojov v spojení s umelou inteligenciou, no ich cena je stále relatívne vysoká a vyspelosť ešte ďaleko nie je tam, ako to vidíme v sci-fi filmoch. Preto sa stáva, že očakávania sa nestretnú s realitou a často sa začnú robotizovať procesy, ktoré sú komplexné a nie sú založené na jednoduchých pravidlách, majú veľa výnimiek a tým pádom sú nielen náročné na implementáciu, ale neprinesú želaný benefit.

Náš rámec pre implementáciu RPA vám poskytne ucelený obraz o potrebných krokoch a analýzach, ešte pred zakúpením samotného robotického softvéru, aby robotizácia skončila úspechom a predišli ste zbytočným chybám.

RPA Prevádzka a údržba, Riadenie zmeny: Definovanie stratégie, Posúdenie príležitosti, Pripravenosť procesov, Rozvoj schopností

Nesprávne stanovenie stratégie a cieľov

Cieľom robotizácie by nemalo byť koľko robotov nasadíme, či koľko licencií sa kúpi. Robotizácia procesov sa najčastejšie začína ambíciami znížiť náklady, ušetriť na ľuďoch. I keď v praxi je to najčastejšia forma vyčíslenia benefitov, RPA má benefity aj mimo zníženia nákladov, no treba uznať, že sú ťažko vyčísliteľné. Pri stanovení stratégie treba brať do úvahy radu ďalších faktorov: celkovú konkurencieschopnosť a benchmark v odvetví, dopad na zákazníka – aká bude budúca cesta zákazníka, máme požadované zručnosti – ako ich vybudovať, ako sú procesy riadené – kto je vlastníkom procesov, ako robotizácia ovplyvní kvalitu služby.

RPA stratégia: Kompetencie a postavenie organizácie, Prevádzkový model, Naliehavosť a príležitosti, IT infraštruktúra a podpora, Vyspelosť riadenia procesov, Riadenie zmien a kultúrna akceptácia

Náklady na údržbu a prevádzku

Pri výbere vhodného dodávateľa robotického softvéru sa často pozerá len na cenu licencie a samotnej implementácie, no zabúda sa na prípadné náklady a kapacity na údržbu, ďalší rozvoj a prevádzku. Tak ako sa procesy a požiadavky zákazníkov menia časom, tak sa musí aj práca robota prispôsobiť a nastaviť nanovo. Veľmi často sa zabúda aj na riadenie IT zmien, ak sa zmení aplikácia s ktorým robot interaguje, pravdepodobne sa bude musieť aj robot preprogramovať a jeho tok úloh nastaviť podľa nových podmienok. Takýmto chybám a opomenutiam sa vyhnete len správnym nastavením prevádzkových procesov a vyjasnením si vlastníctva robota a firemných procesov.

Robotická automatizácia procesov nie je všeliekom na optimalizáciu nákladov a prekonanie nedokonalostí IT integrácie, ale pri správnom nastavení implementácie a procesov môže byť významným nástrojom získania konkurenčnej výhody.

Chcete zistiť, či je robotická automatizácia procesov vhodná pre vašu organizáciu? Registrujte sa na náš jednodenný seminár.