Stratégia musí, viac než kedykoľvek predtým, umožniť organizáciám vysporiadať sa s neistotou a rapídnymi zmenami. Globalizácia a digitalizácia sú pojmy o ktorých hovorí každý. Zmeny a výzvy, ktoré prinášajú, spôsobujú v mnohých organizáciách, nie len miernu diskusiu, ale často je ich cítiť v každodennom businesse. Je preto čas opýtať sa: Čo znamená v dnešnej dobe stratégia – a naviac, čo je dobrá stratégia?

Odpoveďou pre nás je: Dobrá stratégia poskytuje orientáciu. Stratégia je komunikácia orientovaná na budúcnosť. Nie je to ani tak o podrobnej analýze, veľkých konceptoch s množstvom strategických cieľov definovaných pomocou SMART a extenzívnych akčných plánov. Toto všetko sú spôsoby rozvoja a rozvitia stratégie, ktoré sú v skutku veľmi užitočné. No ak tieto spôsoby začnú byť dôležitejšie než samotný obsah, očividne neslúžia pravému zmyslu.

Vo svete VUCA, dobrá stratégia – alebo dobrá, strategická práca – potrebuje byť agilná. VUCA predstavuje svet, ktorý sa mení na mnohých úrovniach so zvyšujúcou sa rýchlosťou a je viac a viac charakterizovaná neistotou o súčasnej situácii a budúcnosti. V hraniciach tohoto sveta sa navzájom ovplyvňujú dôležité faktory, ktoré tým spôsobujú zvýšenú komplexnosť. Výsledkom je to, že jasnosť a zrozumiteľnosť sa stávajú vzácne a narastá nejasnosť, ktorej je stále viac.

Tradičný prístup k stratégii, ktorý sa väčšinou sústredí len na otázky produktového trhu alebo produktových portfólií už dávno prestal byť umením. Klasická strategická práca, chápaná ako metodicky čistá konceptuálna práca od analýz až po vytváranie cieľov a meraní, má iba limitovaný efekt. Začína byť zastaraná a jednoducho v rýchlom svete VUCA trvá príliš dlho a preto často neodráža relevantné témy. Aj preto je čas hľadať nové prístupy, no tiež znova objaviť dobre známe modely. Napríklad, model od Mintzberga, ktorý už na začiatku povoľoval flexibilitu a otvorenosť, bez toho aby sa stal svojvoľným. Tvrdil, že zámerné opustenie strategických cieľov a smerov alebo pridanie nových strategických cieľov k už existujúcim strategickým programom je užitočným strategickým módom, ktorý využíva príležitosť v rapídne meniacom sa digitálnom svete.

Digitalizácia riadi inováciu a zmenu, napríklad v business modeloch alebo procesoch. IoT (internet of Things) alebo Industry 4.0, sú dvomi príkladmi, ktoré sú charakterizované rastúcou prepojenosťou a búraním existujúcich limitov. Hlavné procesy už nie sú obmedzené na vlastné organizácie, ale sú aplikovateľné na celý proces pridanej hodnoty: Zákazníci, dodávatelia a partneri sa stávajú časťou hodnotového reťazca úplne novou cestou.

Pozorujeme, že fáza alebo medziprodukty celej pridanej hodnoty sú zastarané. Spôsob, akým sa pridaná hodnota vyvíja v rôznych priemyselných odvetviach sa značne mení. Toto tiež vyžaduje nové chápanie hraníc organizácie. Pochopenie vlastných hraníc poskytuje hlboké porozumenie identity vlastnej organizácie a jasné poslanie a hodnoty. Definovanie, re-definovanie a diskutovanie o týchto aspektoch je nevyhnutnou súčasťou dobrej stratégie. Takže sme zasa tam, kde sme začali: stratégia je komunikácia. Okrem toho existujú aj niektoré ďalšie aspekty, ktoré zdôrazňujú zásadnú úlohu komunikácie v procese stratégie:

  • Schopnosť použiť kolektívnu inteligenciu v procese stratégie. To neznamená To neznamená, dosiahnuť odchýlenie od priemeru, ale aby sa dosiahlo lepších výsledkov kolektívnym spracovaním mnohých, komplexných, nejednoznačných signálov. To zahŕňa aj využitie technických možností – od digitálnych komunikačných nástrojov po roj inteligencie a spracovanie veľkých objemov dát.
  • To platí aj v prípade ak je stratégie práce považovaná za strategický dialóg s vhodným zapojením zainteresovaných strán, zákazníkov a ďalších partnerov – to ponúka viac perspektívy a zabezpečuje živý obraz o svete, a v neposlednom rade tiež podporu vykonávania stratégie.
  • Ako už bolo spomenuté, stratégia práce je viac než pracovať na výrobkoch alebo službách. Je potrebné chápať ju ako prácu na zmene a organizačnej kultúre. Konkrétne to znamená prihliadať na „kultúrnu kompatibilitu“ pri posudzovaní požiadaviek na implementáciu – inak by nová stratégia nemusela byť účinná

K tomu, aby stratégie boli prejavené v správaní kľúčových osôb, je komunikácia nevyhnutným predpokladom. To znamená venovať osobitnú pozornosť dialógu a spätnej väzbe pri vývoji a pravidelne aktualizovať stratégiu, a to najmä medzi tými osobami, ktoré sú zodpovedné za strategickú orientáciu a rozvoj organizácie.

Stratégia, ktorá je definovaná ako komunikácia orientovaná na budúcnosť, alebo dokonca lepšie, „strategizovanie“, je založené na niektorých z kľúčových prvkov.

Kľúčové prvky stratégie: Strategické priority, Hlavné zásady, Silná túžba (veľké ciele), Hlavné či meta- kompetencie, Jadro: identita, hodnoty, misia

  1. Silná túžba, tiež „ašpirácia“ alebo „veľké ciele“, ktoré formulujú základný smer. Napríklad, „Zameriavame sa na rast.“
  2. Hlavné zásady, rozhodovanie a princípy, ktoré sú chápané a zdieľané spôsobom, v ktorom veľmi konkrétne operačné ciele a pokyny pre orientáciu už nie sú nutné
  3. Hlavné či meta- kompetencie: špeciálne, nie (rýchlo) napodobiteľné a udržateľné schopnosti organizácie, ktorá môže byť uvedená na nové trhy. Umožňujú využiť príležitosti, ktoré ponúka VUCA svet.
  4. Jadro: identita, hodnoty, misia – niečo, čo definuje jadro organizácie.
  5. V neposlednom rade: Strategické priority alebo smery, ktoré priamo prispievajú k ambíciám. V ideálnom prípade sa zameriavajú na výkon alebo výsledky (ciele), ktoré sú merateľné, alebo aspoň, pozorovateľné a opierajúce sa o strategické opatrenia. Dohromady to predstavuje strategický pracovný program.

Dôležité je pochopiť, že strategická práca je hlavnou úlohou, a nie len časovo obmedzeným projektom rozvoja stratégie: Je to odlišná úloha, ktorá nemôže byť prenesená do tímu stratégie projektu alebo na strategických poradcov.

Autori: Georg Brandner, Eva Grieshuber, Stefan Posch