Z predstavenia metodiky Six Sigma a jej DMAIC cyklu vieme, že tento prístup pomáha vo firmách znižovať variabilitu a odstraňovať defekty z procesov. V niektorých situáciách však nemá už zmysel upravovať existujúci proces a je rýchlejšie a efektívnejšie navrhnúť úplne nový proces – na „zelenej lúke“. Táto situácia často nastáva u procesov, kde sa zmenil kľúčový software, pracovný postup alebo produkt, resp. došlo k reorganizácii alebo zlučovaniu firiem. Vo výrobných procesoch sú rovnako časté nové výrobné procesy súvisiace s expanziou.

A práve návrhom nových procesov sa zaoberá metodika Design For Six Sigma (DFSS). Tá je primárne určená pre design procesov, ale dá sa úspešne aplikovať  aj na nové produkty či služby. Jej cieľom je zaistiť, že plne porozumiem potrebám a očakávaniam zákazníka pred dokončením návrhu a implementujete proces, ktorý je efektívny, s minimálnymi defektami a odchýlkami. DFSS je proaktívni prístup k návrhu s kvantifikovateľnými dátami a osvedčenými nástrojmi pre návrh, ktoré môžu zlepšiť vaše šance na úspech.

Cyklus DMADV

V priebehu DFSS – dizajn procesov používame prístup DMADV (obdoba DMAIC v procesnom zlepšovaní). Jedná sa o päť fáz, ako navrhnúť proces. Krátky popis fáz je tu:

 DEFINE   

 

Hľadáme príležitosti a definujeme cieľ projektu a jeho rozsah
 MEASURE    

 

Identifikujeme zákazníkov, ich požiadavky a prevedieme do merateľnej potreby pre design.
 ANALYZE   

 

Generujeme radu konceptov (nápadov, ako proces, výrobok alebo službu navrhnúť).
 DESIGN   

 

Vypracujeme detailný návrh na základe funkcií a elementov (prototyp) a vyberieme ten najlepší.
 VERIFY   

 

Overíme prototyp, implementujeme a prevedieme kontrolu designu.

Nástroje DFSS

DFSS využíva radu nástrojov. Mnohé z nich sú rovnaké ako v štandardnom Six Sigma (DMAIC) projekte, ale niekedy s iným účelom. Typické nástroje DFSS sú napr. QFD Matice, DOE – Plánovaný Experiment, KANO model, Pugh Matica, Kreatívne techniky….

Zber hlasu zákazníka a uprednostňovanie podľa KJ

„Hlas zákazníka“ (Voice of Customer – VOC) je postup používaný k získaniu informácii o pocitoch a potrebách zákazníkov procesu. Môžeme rozlíšiť dve skupiny zákazníkov – internú a externú, informácie potrebujeme získať od oboch skupín. Hlas zákazníka môžeme zbierať z rôznych zdrojov – sťažnosti, reklamácie, dotazníky, …

Hlas zákazníka prevádzame na potreby (pre design kľúčové), ktoré uprednostňujeme a overujeme s internými potrebami a situáciou na trhu. V prípade inovácií a designu úplne nového riešenia sa zameriavame na budúci stav a teda rovno na potreby Nazhromaždené dáta spracovávame pomocou progresívnej afinity, tzv. KJ analýzy.

DFSS - voice of customer, KJ analýza

Kano model

Model Kano je chytrý spôsob, ako rozdeliť zákaznícke požiadavky do kategórií podľa zákazníckeho vnímania. Troma základnými kategóriami sú povinné (základné, nutné) požiadavky, výkonové (lineárne) požiadavky a pôžitkárske (atraktívne) požiadavky. Tento prístup využívame ku štruktúre otázok prieskumu s cieľom identifikovať / kvantifikovať charakteristiky pre navrhovaný proces.

DFSS - Kano model

QFD (Quality Function Deployment Matrix)

V tomto tzv. „domu kvality“ QFD sú znázornené vzťahy medzi požiadavkami zákazníka a metrikami. Teda zisťujeme, ako merať ideálne jednotlivé potreby. QFD ponúka aj pohľad porovnania s konkurenciou – benchmarking. QFD sa využíva i v ďalších fázach cyklu DMADV, ako pre uprednostňovanie „Funkciu“ designu a stanovenie tých správnych priorít „Elementov“ pre vlastný design.

QFD (Quality Function Deployment Matrix)

Morfologická matica

Nástroj pre tvorbu konceptu. Vygenerované nápady sú vyobrazené v tzv.  Morfologickej matici, ktorá pokrýva vybrané definované funkcie (aktivity, ktorej design musia zaistiť). Spojením nápadov do logických celkov získame jednotlivé návrhy finálneho konceptu procesu. Pokiaľ máme konceptov viac, môžeme vybrať ten najlepší vďaka nástroju PUGH matice.

DFSS - Morfologická matica

Design Elementov

S využitím poznatkov z predchádzajúcich fáz vytvoríme design na základe validovaných „elementov“. Tieto elementy majú svoje parametre (analyticky overené), aby sa na nič kľúčové nezabudlo. Elementy hľadáme v 6tich oblastiach a validujeme ich opäť cez QFD. Tým sa zaistí, že design je róbustný a celistvý.

DFSS - Design Elementov, rôzne metódy

Všetky uvedené nástroje a omnoho viac sa naučíte používať na školení DFSS – Dizajn procesov