Jeden z najviac mätúcich problémov spojených s vyslovením prostej vety „Používam Six Sigma“, má čo do činenia s metodikou, ktorá sa skutočne využíva. Vo väčšine prípadov Black Belti používajú metodiku DMAIC, pretože sa zaoberajú zlepšovaním existujúcich procesov. Zostávajúca menšina praktikujúcich Six Sigma používa Design For Six Sigma (DFSS) pre návrh nového produktu alebo procesu v Six Sigma kvalite.

Čo je DMAIC?

Ak ľudia hovoria o Six Sigma, v skutočnosti majú väčšinou na mysli metodiku DMAIC. Metodika DMAIC by sa mala použiť, ak proces už vo vašej spoločnosti existuje, ale nespĺňa požiadavky zákazníka alebo nepodáva adekvátny výkon.

Metodika DMAIC je definovaná nasledujúcimi piatimi fázami: Definovanie, meranie, analýza, zdokonalenie a kontrola (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Päťstupňový prístup zahŕňa špecifické nástroje.

Čo je DFSS?

DFSS je skratka pro Design For Six Sigma. Na rozdiel od metodiky DMAIC nie sú fázy alebo kroky DFSS univerzálne používané alebo definované. DFSS je skôr určitý prístup než definovaná metodika.

Fázy DFSS - DMADV: Definujte, zmerajte, analyzujte, Navrhnite, Overte

Jednou z populárnych metodík DFSS je DMADV. Päť fáz DMADV sa definuje ako: definovať, merať, analyzovať, navrhnúť a overiť (Define, Measure, Analyze, Design, Verify):

Definujte ciele projektu a požiadavky zákazníkov (interné a externé).
Zmerajte a určte potreby a špecifikácie zákazníkov; Benchmarking konkurencie a priemyslu.
Analyzujte možnosti procesu tak, aby vyhovovali potrebám zákazníkov.
Navrhnite (detailne) proces pre splnenie požiadaviek zákazníka.
Overte výkonnosť návrhu a schopnosť vyhovieť potrebám zákazníka.

Ak vás DFSS zaujíma viac, navštívte naše trojdňové školenie Design For Six Sigma – Dizajn procesov. Naučíme vás dizajnovať nové procesy pomocou Design for Six Sigma (DFSS), identifikovať koncových zákazníkov a efektívne metódy, ako zisťovať ich potreby. Veľká pozornosť je venovaná práve detailnému rozboru zozbieraných zákazníckych požiadaviek na nový proces a ich implementáciu.