Trend v implementácii stratégie, ktorý dobýva Európu, sa nazýva Objectives and Key Results OKR(s). Tento strategický rámec umožňuje celej organizácii zamerať sa na najdôležitejšie aspekty a zladiť sa s nimi. Funguje to, alebo je to len nový manažérsky buzzword?

OKR nie je nič nové. Spoločnosť Intel a Andy Grove sa zaslúžili o zavedenie OKR do podnikateľského sveta v 80. rokoch 20. storočia. John Doerr odišiel zo spoločnosti Intel a začal zavádzať OKR v spoločnosti Google. V poslednom čase zaviedli OKR ako platformu na stanovovanie a riadenie cieľov a výkonnosti desiatky úspešných spoločností vrátane spoločností LinkedIn, Twitter a ING Bank.

Zachovanie jednoduchosti

Ako OKR teoreticky funguje, sa dá vysvetliť za menej ako tri minúty. Je to kombinácia Cieľov – Objectives (vyjadrenie cieľa, zvyčajne kvalitatívneho charakteru – „čo“) a Kľúčových metrík – Key Results (kvantifikovateľné vyjadrenie, ktoré demonštruje dosiahnutie cieľa – „ako budem merať úspech“). Agilná spoločnosť používa každý štvrťrok stanovené ciele, ktoré na konci obdobia vyhodnocuje formou retrospektívy. Ciele sú inšpiratívne (kvalitatívne), časovo ohraničené a predstavujú výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Príkladom môže byť: vytvorte úžasnú zákaznícku skúsenosť. To znie skvelo, ale ako viete, či je zážitok úžasný? Vždy majte na pamäti, že bez merania nemáte cieľ. Preto potrebujeme kľúčové výsledky. Ako môžeme merať, či poskytujeme úžasnú zákaznícku skúsenosť? Dve dobré možnosti sú Net Promoter Score (meradlo lojality zákazníkov) a miera opakovaných nákupov. Majú naši zákazníci dobrý pocit z toho, že s nami obchodujú? Kúpia si nás znova a odporučia nás? Pre udržateľný úspech je vhodné zahrnúť protiopatrenia, ako je cena za získanie zákazníka (Customer Acquisition Cost).

Kľúčové metriky sú teda podľa definície súborom ukazovateľov, ktoré používate na meranie pokroku pri dosahovaní cieľa. Pre každý Cieľ by ste mali mať súbor dvoch až piatich Kľúčových výsledkov. Najdôležitejšie je vybrať si Kľúčové metriky, ktoré sú jasne merateľné a ktoré budú transparentné, oznámené a vyhodnotené po troch mesiacoch. Po každej štvrťročnej retrospektíve znovu definujte a stanovte nové ciele vrátane ďalších míľnikov. Svoje úspechy uvidíte na prvý pohľad.

Ak sa dosiahne 70 % kľúčovej metriky, požadovaného výstupu, zostane v zelenej oblasti stupnice. Ak všetky kľúčové metriky spadajú do tejto oblasti, celkový cieľ sa považuje za splnený a mal by nasledovať nový cieľ. Ak „semafor“ nie je zelený (pod 70 %), kľúčová metrika by sa mala revidovať, upraviť alebo vyradiť. V každom prípade sa uistite, že krátkodobosť je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu v rámci OKR (pozri obrázok).

6 krokov OKR

okr

Odpoveď na požiadavky VUCA sveta

OKR prináša inovatívny prístup pre moderné prostredie, v ktorom sú vysoká stabilita a predvídateľnosť minulosťou. V ére VUCA požiadaviek už nie je možné dosiahnuť 100 %. Stanovenie rôznych cieľov otvára možnosť rýchlo a dôsledne reagovať na meniace sa prostredie a podmienky. Kľúčovým krokom v tomto procese je vybrať len niekoľko optimálnych opatrení a realizovať ich s relatívne krátkodobou perspektívou, cielene a rýchlo. Kľúčom k úspechu je sústredenosť a dôslednosť pri realizácii podnikovej stratégie a okamžitá reakcia na zmeny. Ďalšou podstatnou časťou je výber správnych strategických cieľov a ich realizácia v iteračnom procese kontroly podľa nových pravidiel hry. Transparentnosť je pre OKR kľúčová. Na otázku, či sa dosiahol kľúčový výsledok, existujú len dve možné odpovede: ÁNO alebo NIE – nič medzi tým (pozri niekoľko príkladov OKR nižšie).

okr

„Ak je všetko dôležité, nič nie je dôležité.“

Prečo OKR?

Chýba vašej organizácii súlad, pretože divízie alebo tímy s protichodnými cieľmi idú rôznymi smermi? Potom by OKR mohli byť pre vás to pravé. Jasne definované ciele zdôrazňujú, čo je dôležité v celej organizácii.

Ak ste vo vedúcej pozícii, možno chápete, prečo sú veci vo vašej spoločnosti také, aké sú. Je ľahké zabudnúť, že zamestnanci, ktorí vykonávajú svoje každodenné rutinné činnosti alebo riešia všetky drobné všedné úlohy, nemajú prístup k celkovej vízii. Jednou z veľkých výhod koncepcie OKR je, že spája ľudí s celkovým obrazom a zabezpečuje, že každý vie, čo sa od neho očakáva a prečo.

Samozrejme, úspech OKR nie je zaručený. Silnú firemnú kultúru alebo vynikajúce vedenie nič nenahradí. Napriek tomu z nej môžete mať prospech. Hodnoty OKR nie sú univerzálnym prístupom. Predstavte si ho ako súbor prispôsobiteľných stavebných blokov, ktoré môžete použiť na transformáciu spôsobu, akým vaša spoločnosť používa ciele.

Zhrnutie výhod, ktoré môžete očakávať od dobre nastavenej implementácie OKR

  • Komunikácia: ľahko zrozumiteľný systém zvyšuje mieru prijatia a používania.
  • Agilita: časté cykly podporujú agilitu a pripravenosť na zmeny.
  • Zameranie: OKR zabezpečujú, že každý má jasno v tom, čo je najdôležitejšie.
  • Transparentnosť: Zviditeľnenie merateľných cieľov podporuje zosúladenie všetkých funkcií.
  • Angažovanosť: väčšina cieľov OKR je zdola nahor, takže tímy a jednotlivci sú vlastníkmi svojich cieľov.
  • Vizionárske myslenie: OKR rozširujú naše myslenie o tom, čo je možné.

Image: Becris, source: Shutter-stock