Školenie Lean Six Sigma Black Belt je intenzívny vzdelávací program v oblasti procesného a projektového riadenia zakončený medzinárodne uznávaným certifikátom.


Pripravili sme pre Vás intenzívnu online verziu školenia Black Belt. Celý kurz je vedený online formou za pomoci profesionálnych digitálnych platforiem. Skúsení lektori – Master Black Belti – poskytujú „živý“ výklad, vedú virtuálne workshopy, riadia simulácie a poskytujú podporu v priebehu celého kurzu aj po jeho skončení. Súčasťou školenia je online koučing Vášho projektu skúseným konzultantom ICG, a samozrejme aj všetky štandardy, na ktoré ste zvyknutí z klasického školenia v učebni.

Školenie Black Belt je jedným z najkomplexnejších vzdelávacích programov v oblasti procesného a projektového riadenia. Vyškolený „Black Belt“ riadi rozsiahle procesne-zlepšovacie projekty naprieč spoločnosťou, pričom dosahuje podstatné zmeny vo firemných procesoch s cieľom dosiahnuť výrazné finančné prínosy a zvýšiť kvalitu a spokojnosť zákazníkov. Všetky nástroje a techniky sú podrobne rozobraté. Veľký dôraz je kladený na vykonávanie analýzy dát, analýzy procesov a štatistické nástroje riadenia procesov.

Školenie Black Belt už dávno nie je školením štatistiky. Ide o komplexný prístup k riešeniu procesných problémov. Pri analýze procesov Vás nebudeme učiť zložité vzorce, ale naučíme Vás používať najmodernejšie analytické nástroje v programe Minitab. Všetky nástroje si tiež precvičíme v rámci online simulačnej hry.

Black Belt musí byť špičkový facilitátor, a preto je tejto úlohe venovaná veľká pozornosť aj praktické cvičenia – časť školenia je zameraná na komunikáciu s kľúčovými manažérmi, „stakeholdermi“ procesu a na techniky implementácie a riadenia zmien.

Školenie je zakončené prípravou na certifikáciu, po splnení podmienok certifikácie je absolventovi udelený diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným certifikáciám.

Naučíte sa

 • Zaviesť procesné riadenie do firmy.
 • Vykonať procesný audit – nájsť príležitosti.
 • Riadiť veľké projekty zamerané na procesné zlepšovanie.
 • Riadiť, viesť a motivovať pracovný tím.
 • Analyzovať zozbierané dáta a identifikovať koreňové príčiny problémov pomocou komplexných štatistických nástrojov.
 • Navrhnúť najlepšie riešenia, vykonať pilot a implementovať ho.
 • Vyčísliť finančný prínos projektu.
 • Kombinovať prístupy DMAIC, DFSS a KAIZEN

Prečo môže byť online školenie práve pre Vás?

 • Menšia časová náročnosť počas dňa – školenie je rozdelené do 13 modulov (8:30 – 13:00)
 • Školenie zahŕňa možnosť individuálne konzultácie a virtuálneho koučingu.
 • Certifikačný test (online) a certifikačný proces sú zahrnuté v cene kurzu.
 • Zachovanie základných pilierov: Simulačné hra, práca v tíme (virtuálna), výklad s elektronickým white-boardom, online skúšobné otázky a test aj samotná certifikácia
 • Výučba bez cestovných nákladov a celodennej neprítomnosti v zamestnaní
 • Možnosť využitia nových digitálnych nástrojov (ZOOM, Menti, Miro a Odoo platforma) a zvýšenie interaktivity programu
 • Zachovaná možnosť diskusií s ostatnými účastníkmi z iných spoločností v reálnom čase pomocou virtuálnych mini-workshopov vďaka digitálnym aplikáciám
 • Garancia kvality na školenie, ako je naším dobrým zvykom
 • Kompletné materiály online

V celkovom súčte každému účastníkovi venujeme podstatne viac času ako pri klasickom kurze. Súčasťou sú aj individuálne videohovory a možnosť chatu po celú dobu kurzu aj po ňom.

Pozrite sa na porovnanie obidvoch typov Black Belt kurzov
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školenia naším pohľadom

Konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek v niekoľkých krátkych videách reflektujú vývoj našich online školení, diskutujú pozitíva a výzvy virtuálneho prostredia a ukazujú nástroje, ktoré pri kurzoch využívajú.

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Black Belt a úspešnom zložení záverečného testu (aspoň 80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Black Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Black Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Podstatou je praktické vyskúšanie vybraných nástrojov a zlepšenie konkrétneho procesu. V rámci kurzu účastník dostane profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou (rovnako možné online). Certifikačný proces aj obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu.

Dostupné termíny