Procesná produktivita

Až dve tretiny činností zamestnancov môžu byť zbytočné alebo nepridávajú žiadnu hodnotu zákazníkovi.

Procesy majú pomôcť organizáciám rozšíriť a zlepšiť efektivitu zamestnancov, ale môžu sa rýchlo vymknúť kontrole. V organizáciách sa často deje, že zamestnanci trávia svoj čas činnosťami, ktoré nepridávajú hodnotu (čakanie, duplikácia, nerovnaké postupy a pod.). Všetky tieto javy a mnoho ďalších tlmia výkonnosť procesov a stávajú sa tým tak nákladnými pre organizáciu. 

Zmeraním procesnej produktivity pomôžeme odhaliť potenciálne problémy a plytvanie. Spolu s klientom najskôr navrhneme vhodnú metodiku merania a plán zberu dát. Potom fyzicky urobíme meranie priamo v prevádzke s pracovníkmi (snímkovanie pracovného dňa). Sekundárnym cieľom je ohodnotiť činnosti z pohľadu hodnoty (VA, NVA) a doby trvania aktivít (process time, cycle time).

Výsledkom merania je odhalenie plytvania v procesoch a návrh sady riešení pre okamžitú implementáciu.

Prínosy:

  • Eliminácia plytvania a odstránenie zbytočných činností
  • Možnosť porovnať procesy a ich výkonnosť medzi sebou
  • Štandardizácia procesných postupov a činností 
  • Zaistenie väčšieho objemu práce pri rovnakej kapacite
  • Zníženie nákladovosti procesov

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.