Spoločnosť Borcad s.r.o. je český výrobca sedadiel 2. a 1. triedy pre európskych dodávateľov vlakových súprav. Je dlhodobým klientom ICG, spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Skrz inovácie a jedinečný design sme tomuto klientovi pomohli stať sa špičkou v odvetví zdravotnej a koľajovej techniky. Teraz však bola firma donútená sa seriózne pozrieť na nízku a klesajúcu ziskovosť svojich produktov. A to z niekoľkých vážnych dôvodov. Veľkí zákazníci, pre ktorých Borcad dodáva sedadlá, prehrali niekoľko významných tendrov kvôli vysokej cene. Ich tlak na zníženie vlastných nákladov sa tak preniesol na dodávateľa – vrátane spoločnosti Borcad. Bolo potrebné časť úspor nákladov poskytnúť aj zákazníkom, aby uspeli v budúcich tendroch. Paralelne s tým dochádzalo vo firme k navyšovaniu miezd, ale aj k zdraženiu niektorých nakupovaných položiek. Rozbiehajúci sa biznis si navyše vyžiadal stavbu novej výrobnej haly financovanej cez úver od banky, čo zvýšilo fixné náklady. To všetko sa premietlo do zníženej ziskovosti produktov. Preto sa majiteľ firmy rozhodol aplikovať pilotne projekt Product Cost Savings na jednu produktovú radu, ktorá tvorí podstatnú časť tržieb, a týmto odštartovať zmenu vo firemnom myslení vo vzťahu k nákladom. Cieľom je dosiahnuť akceptáciu novej paradigmy: „Je rovnako dôležité nielen navrhnúť funkčný, spoľahlivý a žiadaný produkt ale aj navrhnúť ho tak, aby prinášal mimoriadnu ziskovosť pri dosiahnutí cieľových nákladov.“ 

Product Cost Saving je nový prístup k znižovaniu nákladov na výrobky, ktorý integruje niekoľko systémových prístupov, a to procesným a systematickým spôsobom. Vychádza zo zmeny paradigmy a tvrdí, že náklady sú ovplyvnené nielen výberom dizajnu, ale aj stratégiou výrobku, t. j. rozhodnutím, ktoré požiadavky chce alebo nechce spoločnosť plniť. Hospodárnosť výrobku nezávisle od dizajnu ovplyvňuje aj nákupná stratégia firmy – aký trh a ako inteligentne nakupuje.

Zmeny produktov s cieľom znížiť náklady

Preskúmali sme všetky požiadavky na tento typ výrobku a prehodnotili úroveň ich splnenia spoločnosťou Borcad. Našli sme niekoľko príležitostí, kde bolo možné dosiahnuť úspory nákladov zmenou úrovne súladu s očakávaniami zákazníka a následnou zmenou návrhu. Nasledovalo niekoľko stretnutí so zákazníkmi, aby sa tieto zmeny potvrdili (aby sa zabezpečilo, že zmeny nebudú vnímať ako zníženie hodnoty alebo ako potenciálne riziko).

Okrem toho sme znížili rozmanitosť komponentov z hľadiska materiálu, rôznych výrobných a montážnych metód. Ďalšou významnou zmenou bolo zníženie počtu dielov o 50 %. To sa prejavilo v znížení nákladov na materiál, výrobu a montáž.

Zásadne sme zmenili štruktúru montáže niektorých kľúčových konštrukčných uzlov, aby sme dosiahli zníženie nákladov na montáž, ktoré po nákladoch na materiál predstavovali najväčšiu položku. Po rokovaniach s dodávateľom sme mohli prejsť od zváraných profilov vo vlastnej réžii k nákupu vyrobených profilov zo štandardného sortimentu. To viedlo najmä k skráteniu času zvárania, prechodu z ručného na robotické zváranie, a tým k radikálnemu zníženiu nákladov.

Zmeny systému na zníženie nákladov

Na zníženie nákladov to nestačilo. Zákazníci potvrdili zvýšenie objemu objednávok o 30 % v strednodobom horizonte, ale bolo jasné, že výrobný systém by v súčasnom stave nebol schopný tento nárast zvládnuť. Preto sa uskutočnilo množstvo zmien v nákupnom procese a systéme, vo výrobnom procese a systéme (25 % zvýšenie výkonu lakovne), v systéme montáže (nové usporiadanie montáže, nastavenie cieľového zdvihu, vybavenie pracovísk nástrojmi atď.), v plánovaní (prechod na nový informačný systém), ale aj zmeny v technológii montáže dielov a podzostáv (úpravy horného a dolného rámu umožňujúce robotické zváranie a odstránenie ručného zvárania). Pilotné testy nového systému ukázali schopnosť dosiahnuť cieľovú výkonnosť 90 %, čo bolo dostatočné.

Zmeny vlastníctva nákladov

Ukázalo sa, že významnú časť nakupovaných položiek z hľadiska nákladov tvoria čalúnené diely. Po analýze nákladov a rokovaniach s dodávateľom bolo rozhodnuté presunúť tieto položky do vlastnej výroby (insourcing) a vyrábať ich o 25 % lacnejšie. V prípade niekoľkých ďalších položiek bolo možné zmeniť vlastníctvo nákladov opačným smerom, a to outsourcingom u dodávateľov s cieľom znížiť náklady.

V rámci projektu sme spolu s tímom viacerých odborníkov znížili priame náklady na sídlo o desiatky percent pri zachovaní funkčnej kvality a spoľahlivosti výrobku. V priebehu 10 mesiacov projektu sa nám podarilo spolu so zákazníkom vyvinúť, otestovať a overiť riešenie s finančným prínosom, ktorý nebolo možné dosiahnuť zlepšením procesov. Poskytli sme metodiku, školenia, riadenie projektu a spoluvedenie. Keďže išlo o úsporu nákladov, výsledky projektu sa priamo prejavili v raste EBIDTA spoločnosti.

New product after redesign

Existujúci výrobok – dvojité sedadlo Nový výrobok po redizajne