Spoločnosť Borcad s.r.o. je český výrobca sedadiel 2. a 1. triedy pre európskych dodávateľov vlakových súprav. Je dlhodobým klientom ICG, spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Skrz inovácie a jedinečný design sme tomuto klientovi pomohli stať sa špičkou v odvetví zdravotnej a koľajovej techniky. Teraz však bola firma donútená sa seriózne pozrieť na nízku a klesajúcu ziskovosť svojich produktov. A to z niekoľkých vážnych dôvodov. Veľkí zákazníci, pre ktorých Borcad dodáva sedadlá, prehrali niekoľko významných tendrov kvôli vysokej cene. Ich tlak na zníženie vlastných nákladov sa tak preniesol na dodávateľa – vrátane spoločnosti Borcad. Bolo potrebné časť úspor nákladov poskytnúť aj zákazníkom, aby uspeli v budúcich tendroch. Paralelne s tým dochádzalo vo firme k navyšovaniu miezd, ale aj k zdraženiu niektorých nakupovaných položiek. Rozbiehajúci sa biznis si navyše vyžiadal stavbu novej výrobnej haly financovanej cez úver od banky, čo zvýšilo fixné náklady. To všetko sa premietlo do zníženej ziskovosti produktov. Preto sa majiteľ firmy rozhodol aplikovať pilotne projekt Product Cost Savings na jednu produktovú radu, ktorá tvorí podstatnú časť tržieb, a týmto odštartovať zmenu vo firemnom myslení vo vzťahu k nákladom. Cieľom je dosiahnuť akceptáciu novej paradigmy: „Je rovnako dôležité nielen navrhnúť funkčný, spoľahlivý a žiadaný produkt ale aj navrhnúť ho tak, aby prinášal mimoriadnu ziskovosť pri dosiahnutí cieľových nákladov.“ 

Zmena X – life produktov pre zníženie nákladov 

Pre splnenie ambiciózneho cieľa sme zmenili všetky X – life produkty. 

Market Design to Cost 

Otvorili sme všetky požiadavky na tento typ produktu a prehodnocovali sme mieru ich plnenia zo strany Borcadu. Našli sme niekoľko príležitostí, kde bolo možné zmenou miery plnenia očakávania zákazníkov a následnou zmenou konštrukcie usporiť náklady. Nasledovalo niekoľko sedení so zákazníkmi, aby sme validovala tieto zmeny v miere plnenia ich očakávania. Bolo potrebné získať pozitívnu validáciu, aby zmeny nemali negatívny vplyv na rozhodovanie zákazníka pri kúpe produktu, aby ich nevnímal ako zníženie hodnoty alebo ako potenciálne riziko. Napríklad z hľadiska šitia a spotreby materiálu sme zmenili komplikované tvary podhlavníka a operadla, čo zákazník a priemyselný dizajnér odsúhlasili. 

Product Variety Design to Cost 

Borcad už pred časom pre regionálne sedadlá vyvinul platformu a k nej z hľadiska očakávanej potreby kustomizácie otvorené konštrukčné moduly. Ale aj tak bola rozmanitosť niektorých súčiastok vysoká z pohľadu materiálu, rôzne spôsoby výroby, rôzne spôsoby montáže. Na obrázku nižšie je príklad 4 rôznych podpier, ktoré sme zredukovali na jeden typ. Takýchto zmien sme vykonali viac.  

Product Cost - Borcad - Platformizácia, unifikácia, modularita. 

Platformizácia, unifikácia, modularita. 

 

Functional Product Design to Cost 

Zásadnou zmenou bolo, že sme znížili počet dielov o 50%. Čo sa prejavilo v redukcii materiálových, výrobných a montážnych nákladov. 

Na obrázku nižšie je príklad podpery celej konštrukcie dvojsedadla, kde sa zjednodušením konštrukcie podarilo znížiť náklady o 80%. 

Product Cost - Borcad - Redesign podpery priniesol zníženie materiálových, výrobných a montážnych nákladov. 

Redesign podpery priniesol zníženie materiálových, výrobných a montážnych nákladov. 

 

Assembly Design to Cost 

Zásadne sme zmenili montážnu štruktúru niektorých kľúčových konštrukčných uzlov, aby sme dosiahli zníženie montážnych nákladov, ktoré po materiálových nákladoch, tvorili najväčšiu položku. Nosné rámy operadla a sedadla boli pôvodne ohýbané a roboticky zvárané do zvareného profilu a následne zvárané do podoby rámu, čo generovalo vysoké náklady. Po rokovaniach s dodávateľom sa vytipoval uzavretý profil, ktorý nebolo potrebné ohýbať a zvárať do profilu, ale len do podoby rámu. To viedlo k radikálnemu zníženiu predovšetkým času zvárania, prechodu z ručného zvárania na robotické, čo radikálne znížilo náklady v podobe úspory 5 zváračov. 

Manufacture Design to Cost 

Výroba nosných rámov u pásového polotovaru, ohýbaním a následne zváraním do uzavretého profilu generovala výrobné náklady. Táto výroba rámu bola nahradená nákupom hotového profilu. Tým sa úplne eliminovali výrobné náklady na rámy. 

Material Design to Cost 

Dlhé rokovania s dodávateľom materiálu na výrobu chassis viedli k tomu, že sa podarilo prejsť zo zváraných profilov vo firme k nákupu hotových profilov zo štandardnej ponuky. 

Zmena X – life systémov pre zníženie nákladov 

Nestačilo znížiť náklady. So zákazníkmi bol potvrdený nárast objemov objednávok o 30% zo strednodobého hľadiska, ale bolo jasné, že výrobný systém nebude schopný v súčasnom stave tento nárast zvládnuť. Preto bola vykonaná celá rada zmien v nákupnom procese a systéme, vo výrobnom procese a výrobnom systéme (zvýšenie výkonu lakovne o 25%), v montážnom systéme (nový layout montáže, nastavenie cieľového taktu, vybavenie pracovísk náradím atď.), v plánovaní (prechod na nový informačný systém) ale aj zmeny v technologičnosti montáže dielov a podskupín (úpravy vrchného a spodného rámu pre možnosť robotického zvárania a eliminácia ručného zvárania). Pilotné testy nového systému ukázali schopnosť dosiahnutia cieľovej výkonnosti na 90%, čo bolo postačujúce. 

Zmeny vlastníctva nákladov 

Ukázalo sa, že značnú časť nakupovaných položiek z hľadiska nákladov tvoria čalúnené diely. Po analýze nákladovosti a vyjednávaní s dodávateľom bolo rozhodnuté presunúť tieto položky do firmy (insourcing) a vyrábať ich o 25% lacnejšie. Pri niekoľkých ďalších položkách sa podarilo zmeniť vlastníctvo nákladov opačným smerom, outsourcingom na dodávateľa s cieľom zníženia nákladov. 

Nový produkt 

V rámci projektu sme spoločne s multi-profesijným tímom znížili priame náklady na sedadlo radovo o desiatky percent pri zachovaní funkčnej kvality a spoľahlivosti produktov vďaka aplikácii Design To Cost. Počas 10 mesiacov trvania projektu sa podarilo vyvinúť, otestovať a validovať u zákazníka riešenia s takým finančným prínosom, aký procesným zlepšovaním nie je možné dosiahnuť. Poskytli sme metodiku, tréning, vedenie projektu, spoluriešiteľstvo. Pretože išlo o usporené náklady, výsledky projektu sa viditeľne prejavili priamo aj v náraste EBITDA firmy. 

Product Cost - Borcad - Zníženie priamych nákladov na sedadlá o desiatky percent.

Zníženie priamych nákladov na sedadlá o desiatky percent.