Nový prístup k znižovaniu nákladov na produkt

Predstavujeme Vám nový prístup k znižovaniu nákladov na produkt, ktorý integruje niekoľko systémových prístupov, a to všetko procedurálnym, systematickým spôsobom. Nový prístup je založený na zmene paradigmy, ktorá tvrdí, že 70% nákladov na produkt je predurčených voľbou konštrukcie produktu. Nová paradigma tvrdí, že na výšku nákladov nemá vplyv len voľba konštrukcie, ale aj produktová stratégia, rozhodnutie, ktoré požiadavky firma chce alebo nechce obsluhovať. Ekonomiku produktu, nezávisle na konštrukcii, ovplyvňuje aj nákupná stratégia firmy – na akom trhu a ako chytro nakupuje. Tieto faktory ovplyvňujú náklady na 100%. 

Náklady vznikajú, keď sa produkt počas svojho životného cyklu stretne so systémami (výroba, montáž). Z toho vyplýva, že náklady sú relačná vlastnosť procesu, nie rezidenčná. Preto má na ne vplyv nielen konštrukcia, ale aj to, do akého systému produkt vpustíme. Ide o koherentnú voľbu vlastnosti produktu a výrobného systému, ktoré len pri určitých hodnotách vlastností zaručia to, že za daných podmienok budú náklady na produkt najnižšie. 

Nové systémové modely, ktoré tu popisujeme, boli preverené na mnohých projektoch v priemyselnej praxi, kde sa podarilo dosiahnuť úspory v desiatkach percent. 

Potreba firiem znížiť náklady na produkt 

V súčasnosti dochádza k zásadným zmenám v odvetviach a na trhoch. Vyjednávacia sila sa presunula od výrobcov k zákazníkom, ktorí diktujú, čo budú kupovať, za koľko a kde. Bariéry pre vstup do biznisov sú už prekonateľné aj bez kapitálu, stačí mať sľubný projekt a využiť ľahký prístup k informáciám, novým technológiám. To všetko spôsobilo nárast totálnej konkurencie: zničujúci boj o zdroje zákazníkov na zmenšujúcom sa trhu. Prebytok kapacít, poprípade prebytok ponuky nad dopytom, to všetko vedie k rýchlej komodizácii kedysi jedinečných produktov a služieb, kde jedinou konkurenčnou výhodou zostáva cena. A tak v súčasnej dobe čelia výrobcovia spotrebných a priemyselných produktov zvyšujúcemu sa tlaku na znižovanie ceny. 

Odolať tlakom na cenu sa dá inováciami. Ale aj tu dochádza ku skracovaniu časového monopolu inovácií na trhu v dôsledku kopírovania, alternatívnej konkurenčnej ponuky alebo zmien preferencií zákazníkov. A neustále generovať predajné bestsellery nie je až tak jednoduché, hlavne v čase prebytku. 

Na druhej strane rastú priame náklady na produkty v dôsledku nárastu cien energií, materiálov, rastu priamych miezd, daní a ekologických poplatkov. Kombinácia poklesu ceny a nárastu nákladov vedie k poklesu ziskovosti produktov rádovo v desiatkach percent. Preto vlastníci firiem tlačia management k zvyšovaniu ziskovosti produktu, alebo minimálne k jeho udržiavaniu. Ale v mnohých prípadoch narážajú na nedostatočnú nákladovú inteligenciu“ vo vnútri svojich firiem, alebo dostanú nákladové úspory iba rádovo v jednotkách percent. 

Existujúce prístupy k znižovaniu nákladov na produkt 

Prvý prístup je relokácia výroby do nákladovo výhodnej lokality. Avšak ide o strategické rozhodnutie firmy na niekoľko rokov, relokácia je investične náročná, vykúpená zvýšenou nepodarkovosťou. 

Druhou možnosťou je zvýšiť tlak na dodávateľov vstupov a vyjednávaním znížiť náklady na nakupovaný materiál a hotové položky. To firmy bežne využívajú s rôznou mierou úspešnosti. 

Tretia z možností je automatizácia výroby, čo prináša úspory hlavne vo výrobných nákladoch, ktoré tvoria obyčajne 20-30% priamych nákladov na produkt. Avšak viac ako 50% priamych nákladov na produkt tvoria materiálové náklady, ktorých sa automatizácia procesov až tak nedotýka. 70% priamych nákladov na produkt je predurčených voľbou konštrukcie produktu už v priebehu jeho vývoja. To znamená, že automatizáciou procesov síce zmierňujeme dôsledky, ale neriešime príčiny. 

Poďme sa detailnejšie pozrieť na metódy, ktoré umožňujú zmenou konštrukcie znížiť náklady o desiatky percent. Vhodnou konštrukciou produktu z hľadiska výroby a montáže je možné znížiť výrobné a montážne náklady tým, že sa produkt (diely) zjednoduší, prehodnotí sa požadovaná miera kvality, ktorá nezodpovedá možnostiam technológie. Tento prístup redukuje najmä výrobné a montážne viacnáklady, ktoré vznikajú nesúladom medzi konštrukciou dielov a montovaného produktu a výrobným a montážnym systémom. Naše výskumy i prax z reálnych projektov ukázali, že je potrebné prehľadať ďaleko širší priestor pre radikálne zníženie nákladov na produkt. 

Naše skúsenosti ukazujú, že „nákladová inteligencia“ vo firmách nie je dostatočná. Absentuje znalosť toho, koľko stojí v nákladoch diel alebo modul, na ktorom konštruktér práve pracuje. Chýba schopnosť si sám s nejakou akceptovateľnou presnosťou spočítať náklady, schopnosť spočítať úsporu, zrovnať a vyhodnotiť viacero variantov, kde sú náklady len jedným z kritérií. 

K tomu sme si vyvinuli náš komplexný, systémový a systematický prístup k znižovaniu priamych nákladov na existujúce výrobky alebo na nových produktoch počas vývoja. 

Product Cost Saving 

Produkt ako systém 

Produkt fyzicky vzniká transformáciou materiálov do podoby objektu, ktorý je schopný generovať požadované funkcie, tjpožadované efekty (fyzikálne, chemické, biologické, …) pri požadovanej spotrebe zdrojov. Aby bolo možné namodelovať funkcionalitu a transformačný proces – životný cyklus produktu, je užitočné sa pozerať na produkt ako na technický systém. Podobne životný cyklus produktu si môžeme predstaviť ako reťazec transformácií, ktoré na produkte vykonávajú transformačné systémy. Tieto transformácie potrebujeme byť schopní modelovať v procese vývoja, analyzovať a vykonávať účelovú syntézu produktu a relačných systémov. 

Produkt, životný cyklus, náklady, proces vývoja. 

Produkt, životný cyklus, náklady, proces vývoja. 

 

Náš prístup k znižovaniu nákladov na produkty odpovedá teda na tri základné otázky: 

  • Prečo? Aké (nákladové) správanie produktu je žiaduce? 
  • Čo? Čo meniť (na produkte, životnom cykle produktu, …), aby došlo k zníženiu nákladov? 
  • Ako? Ako správne vykonávať zmeny, aby sa dosiahli úspory nákladov pri splnení ďalších podmienok? 

Systémový prístup k modelovaniu procesu znižovania nákladov na produkt. 

Systémový prístup k modelovaniu procesu znižovania nákladov na produkt.