Potreba firiem znížiť náklady na produkt o desiatky percent

V súčasnosti dochádza k zásadným zmenám v odvetviach a na trhoch. Vyjednávacia sila sa presunula od výrobcov k zákazníkom, ktorí diktujú, čo budú kupovať, za koľko a kde . Bariéry pre vstup do odvetvia už sú prekonateľné aj bez kapitálu. Stačí mať sľubný projekt a využiť jednoduchý prístup k informáciám, novým technológiám. To všetko spôsobil nárast totálnej konkurencie: zničujúci boj o zdroje zákazníkov na zmenšujúcom sa trhu. Prebytok kapacít, teda prebytok ponuky nad dopytom, to všetko vedie k rýchlej komodizácii kedysi jedinečných produktov a služieb, kde prakticky jedinou konkurenčnou výhodou zostáva cena.

A tak v súčasnej dobe čelí výrobca spotrebných a priemyselných produktov zvyšujúcemu sa tlaku na znižovanie ceny. Na druhej strane, nárast cien energií, polotovarov, priamych miezd, sa premieta do nárastu priamych nákladov na produkty, radovo v desiatkach percentách. Preto vlastníci firiem tlačia manažment k zvyšovaniu ziskovosti produktu.

Zvýšenie závislosti je na strane tržieb, kde ide o zvýšenie ceny produkcie a objemov. Vyvolať novú vlnu dopytu sa dá aj vďaka inováciám. Ale aj vtedy dochádza ku skracovaniu časového monopolu inovácií na trhu v dôsledku kopírovania, alebo z dôvodu alternatívnej konkurenčnej ponuky, alebo kvôli zmene preferencií zákazníkov.

Veľký priestor je na strane znižovania priamych nákladov na produkt. Tradičné prístupy, ako napr. cost attack projekty dokážu veľa, ale v prepočte úspor nákladov na produkt ide skôr o jednotky percent.

Možnosti riešenia

Aby firmy dosiahli zníženie priamych nákladov o desiatky percent, majú k dispozícií niekoľko riešení. Prvá je relokácia výroby do nákladovo výhodnej lokality. Avšak ide o strategické rozhodnutie firmy na niekoľko rokov, relokácia je investične náročná, vykúpená zvýšenou zmetkovitosťou. Druhou možnosťou je zvýšiť tlak na dodávateľov vstupov a vyjednávaním znížiť náklady na nakupovaný materiál a hotové položky. Toto firmy bežne využívajú s rôznou mierou úspešnosti. Treťou z možností je automatizácia výroby, čo prináša úspory hlavne vo výrobných nákladoch, ktoré tvoria obyčajne 20-30 % priamych nákladov na produkt. Avšak viac ako 50 % priamych nákladov na produkt tvoria materiálové náklady, ktorých sa automatizácia procesov až tak nedotýka. 70% priamych nákladov na produkt je predpísaných voľbou konštrukcie produktu už v priebehu jeho vývoja. To znamená, že automatizáciou procesov síce zmierňujeme následky, ale neriešime príčiny.

Ďalším riešením je Design to Cost, vďaka ktorému je vhodnou zmenou konštrukcie produktov a konštrukcie portfólia, možné znížiť predovšetkým materiálové náklady. Vhodnou konštrukciou produktu z hľadiska výroby a montáže, je možné znížiť výrobné a montážne náklady tým, že sa produkt (diely) zjednoduší, prehodnotí sa požadovaná miera kvality, ktorá
nezodpovedá možnostiam technológie. Design to Cost umožňuje aj redizajn konštrukčného systému celého portfólia z hľadiska variety materiálov, unifikácia dielov, montážnych technológií, platformizácie a modularity. Tým sa znižujú nepriame náklady spojené s manažmentom širokého sortimentu. Ide teda o účinný prístup, úplne v réžii firmy, ktorý spoľahlivo, bez rizika, kompromisov a obrovských vyvolaných investícií, dokáže znížiť priame náklady na produkt o desiatky percent. Tento prístup sa rozhodla aplikovať aj firma Borcad.

Borcad ušetril vďaka DTC

Spoločnosť Borcad s.r.o. je český výrobca sedadiel 2. a 1. triedy pre európskych dodávateľov vlakových súprav. S týmto dlhodobým klientom ICG spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Skrze inovácie a jedinečný dizajn sme mu tiež pomohli stať sa špičkou v odvetví zdravotnej a koľajovej techniky. Teraz však bola firma donútená sa seriózne pozrieť na nízku a klesajúcu ziskovosť svojich produktov. A to z niekoľkých vážnych dôvodov.

Veľkí zákazníci, pre ktorých Borcad dodáva sedadlá, prehrali niekoľko významných tendrov kvôli vysokej cene. Ich tlak na zníženie vlastných nákladov sa tak preniesol na dodávateľa – vrátane spoločnosti Borcad. Bolo potrebné časť úspor nákladov poskytnúť aj zákazníkom, aby uspeli v budúcich tendroch. Paralelne tým dochádzalo vo firme k navyšovaniu miezd ale aj k zdraženiu niektorých nakupovaných položiek. Rozbiehajúci sa biznis si navyše vyžiadal stavbu novej výrobnej haly financovanej cez úver od banky, čo zvýšilo fixné náklady. To všetko sa premietlo do zníženej ziskovosti produktov. Preto sa majiteľ firmy rozhodol aplikovať pilotne projekt Design to Cost na jednu produktovú radu, ktorá tvorí podstatnú časť tržieb, a týmto odštartovať zmenu v myslení vo vzťahu k nákladom. Cieľom je dosiahnuť akceptáciu novej paradigmy:

Je rovnako dôležité nie len navrhnúť funkčný, spoľahlivý a žiadaný produkt ale aj navrhnúť ho tak, aby prinášal mimoriadnu ziskovosť pri dosiahnutí cieľových nákladov.

V rámci projektu sme spoločne s multi-profesijným tímom znížili priame náklady na sedadlo radovo o desiatky percent pri zachovaní funkčnej kvality a spoľahlivosti produktov vďaka aplikácii Design To Cost. Počas 10 mesiacov trvania projektu sa podarilo vyvinúť, otestovať a validovať u zákazníka riešenie s takým finančným prínosom, ktorého procesným zlepšovaním nie je možné dosiahnuť. Poskytli sme metodiku, tréning, vedenie projektu, spoluriešiteľstvo. Pretože išlo o usporené náklady, výsledky projektu sa viditeľne prejavili aj na EBIDTA firmy.

Dvojsedadlo - Produkt, na ktorom bolo dosiahnuté zníženie priamych nákladov o desiatky percent.

Obr. 1 Produkt, na ktorom bolo dosiahnuté zníženie priamych nákladov o desiatky percent.

Design to Cost je inžinierska a manažérska disciplína

Design to Cost je technická, inžinierska disciplína (Design science, Teória technických systémov, Design for X teórie, Cost – efficient design), ktorá sa už na vysokých školách neučí (alebo sa učí len okrajovo) a nie je ani predmetom výskumu. Podnikateľská prax firiem však ukazuje, že firmy potrebujú rozvíjať nákladové myslenie, nákladové konštruovanie, nákladové rozhodovanie rovnako ako funkčný dizajn produktov. K tomu potrebujú štruktúrované postupy, metódy a nástroje. Čo v súčasnosti Design to Cost poskytuje. Nie je to teda žiadna metóda kreativity aplikovaná v procese vývoja produktu alebo jeho redizajnu.

Design to Cost - Disciplína, Realita a Konštrukcia

Obr. 2 Design to Cost je technická a inžinierska disciplína, ktorá má svoj predmet záujmu a poskytuje nástroje pre reálnu firemnú prax.

Design to Cost je integrálnou súčasťou integrovaného prístupu Design for X. Design for X je konštrukčná metodológia pre navrhovanie produktov z hľadiska požiadaviek na výkonnosť všetkých etáp životného cyklu výrobku (výroba, montáž, … až po servis) meranú produktivitou, nákladmi, časom, kvalitou, flexibilitou.

DFX je integrovaný prístup, kde SXi má dva významy:

  1. Design for X_life system – Navrhovanie výrobku z hľadiska vhodnosti pre systémy z každej etapy životného cyklu ako Design for Manufacture alebo Design for Assembly.
  2. Design to X_performance, kde X je kumulatívny ukazovateľ výkonnosti naprieč fázami životného cyklu výrobku ako napr. náklady alebo kvalita (Design to Cost, Design to Quality)

Design for X-life system a Design to X-performance

Obr.3 Dva významy Design for X.

ICG disponuje rozsiahlym know how Design to Cost a skúsenosťami z mnoho projektov pre české, slovenské, nemecké a talianske firmy.

Príklad katalógu konštrukčných princípov

Obr. 4 Časť nášho know how je v podobe štruktúrovaných konštrukčných princípov, ako správne konštruovať produkty napríklad z hľadiska montáže.

ICG organizuje Design To Cost Akadémiu

V snahe poskytovať profesionálny, účinný a efektívny konzultačný servis ICG dlhodobo rozvíja oblasť Design to Cost ako poradenskú službu priemyselným firmám, v podobe riešiteľských projektov a vzdelávania firiem.

Pre rozšírenie povedomia o Design to Cost organizuje ICG otvorenú vzdelávaciu akadémiu Design to Cost pre záujemcov z priemyselných firiem. V 5 moduloch dostanú účastníci prehľadné know how pre Design to Cost a Design for X. Súčasťou akadémie sú návštevy firiem, ktoré dosiahli úspechy s Design to Cost. Účastníci tak budú mať možnosť stretnúť sa priamo s manažérmi navštívených firiem a prežiť tak ich reálnu skúsenosť so znižovaním priamych nákladov.
Pozrite sa na aktuálny program Design To Cost Akadémie.

 

Autor: Ján Cháľ, konzultant ICG