»Nákladové myslenie, konanie, manažment sú rovnako dôležité ako funkčné myslenie. Dosahovať spoľahlivo cieľové náklady produktov je nová inžinierska a manažérska spôsobilosť«


Naše skúsenosti z projektov ukazujú, že úspory priamych nákladov v rozsahu 10 – 30 % sú reálne. V absolútnom vyjadrení nie je jedno, na ktorej úrovni sa úspora hľadá, realizuje. Či na úrovni dielu, produktu či firmy.

Náklady na diely/operácie

Na súčiastkach nájdeme mnoho možností pre zmenu (materiál, tvar, rozmery, odchýlky), ale absolútny prínos je skôr na úrovni jednotiek. Je možné aplikovať nástroje typu Design for Assembly alebo Design for Manufacture, ale aj priamo redesignovať vztiahnuté operácie a naviazaný systém (stroje, nástroj, prípravok…).

Náklady na produkt/proces

Ak hľadáme úspory na úrovni výrobku alebo kľúčového procesu, vzhľadom na ročný objem a zložitosť výrobku (počet a typ komponentov…) predstavujú úspory vo výške 10-30 % miliónov eur. Predmetom programu sú všetky formy produktu z pohľadu životného cyklu (funkčné, montážne, výrobné, servisné…) aj jeho diversita, resp. produktový sortiment. Všetky vztiahnuté procesy a systémy ak nim vztiahnuté náklady – celý produktový hodnotový reťazec. Meníme lokáciu procesov (insourcing, outsourcing…), ale aj súčiastok (presun medzi príslušenstvom…).

naklady produkt_proces

Priame náklady/firma

Typickú štruktúru priamych nákladov firmy tvoria z 50 % materiálové náklady a z 30 % výrobné náklady. Zvyšok tvoria náklady na testovanie, balenie, dopravu, náklad na nekvalitu a pod.

Preto má zmysel prechádzať skutočne všetky produkty, vrátane optimalizácie portfólia (podľa predajnosti, podľa ziskovosti…). „Všetkými“ myslíme tie existujúce, vo vývoji ale aj tie pripravované. Všetky kľúčové procesy (predvýrobné, výrobné, po-výrobné) aj podporné procesy. Všetky nakupované materiály a hotové položky aj kooperácie.

Ide o rozsiahly, komplexný a dlhodobý program, do ktorého sú zapojené všetky úrovne riadenia firmy a ktorý v prínosoch významne zvyšuje EBITDA firmy.

Škálovateľnosť prístupu

Statisíce úspor nákladov je možné dosiahnuť, keď meníme diel alebo sortiment dielov ak nemu vztiahnuté procesy a vstupné materiály.

Milióny je možné ušetriť pri zmenách produktu a k nemu vztiahnutých procesov a systémov.

Desiatky miliónov úspor možno dosiahnuť, keď je možné ušetriť všetky priame náklady na celofiremnej úrovni.

Ponúkame konzulting a školenia pre všetky typy cost savingu. Náš prístup je škálovateľný. Na čím vyššej úrovni dokážete znížiť priame náklady, tým vyššia bude absolútna hodnota úspor.

Preto ponúkame tri programy:

  1. Znižovanie nákladov v rámci firmy.
  2. Znižovanie priamych nákladov na kľúčové produkty,
  3. Znižovanie nákladov na súčiastky/operácie.